Tuesday, February 26, 2008

ವಿಷಾದಗಳ ತಿರುವು


ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ

ಸತ್ತು ಹೋದವು

ಅಥವಾ

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದವು

ಎಂತಹ ವಿಷಾದ.


ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾದೆ, ಹಸಿರುಚಿಗುರಿದ

ಮರದಲ್ಲಿ ಒಣ ತರಗೆಲೆಯಂತೆ,

ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ

ಎತ್ತಲೋ ಹಾರಿ ಹೋದೆ

ಎಂತಹ ವಿಷಾದ.


ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳಿವೆ

ನೂರಾರು ಮಾರ್ಗವಿದೆ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೋ

ಯಾನಕ್ಕೆ ರಥವೇ ಇಲ್ಲ

ರಥವಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಚಕ್ರವಿಲ್ಲ

ಎಂತಹ ವಿಷಾದ.


ಜಗವನೇ ಗೆದ್ದ ರಾಜ

'ಭೂ'ಪತಿ ನಾನೇ ಎಂದ

ಕೊನೆ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ

ನೆನಪಾದದ್ದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮಾತ್ರ

ಎಂತಹ ವಿಷಾದ.


ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗೇ ಉಳಿಯಿತು,

ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವುದು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ

ಮತ್ತದೇ ಉದಾಸೀನ,

ನನ್ನಿಂದೇನೂ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಎಂತಹ ವಿಷಾದ.

8 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:

damodara dondole February 27, 2008 at 1:30 AM  

very good do good keep it up Damo Dondole

Shruthi D Harsha February 27, 2008 at 3:59 AM  

Muddina tamma ninna kavana galannu nodi tumba kushi aithu.........
channagide..........
Yenu bareyali tiliyutilla....
Estondu pratibe nennaide .........
Al the best
adanna use madkondu nennu samajadali obba olleya janaru gurutisuvantavanagu.........

siGnal ToweR March 4, 2008 at 1:39 AM  

UɼÉAiÀÄ ¤£Àß ¨ÁèUï §ÄnÖ £ÉÆÃrzÉ.
ZÉ£ÁßVzÉ. PÁªÀåUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß ¸À±ÀPÀÛªÁV ªÀÄÆr§gÀ°, eÉÆvÉUÉ §gÀºÀUÀ¼À£ÀÆß ¸ÉÃj¸ÀÄ.
¤£Àß C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß CPÀëgÀzÀ°è »rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄ, DUÀ D §gÀºÀPÉÌ MAzÀÄ CUÁzsÀvÉ, vÁeÁvÀ£À §gÀÄvÀÛzÉ.

±ÀĨsÀªÁUÀ°,

n.J¸ï. UÉÆgÀªÀgÀ
«.Dgï. PÁ¥ÉðAlgï (PÀ«)

Unknown April 18, 2008 at 10:23 PM  

HI... Masha its very very superp da...

Unknown May 6, 2008 at 8:17 PM  

hi dear isthu dinada mele yako mail check maddona tumba dina aitu anta mail check madidde alli ithu nina blog oddide tumba kushi aithhu really superb,keep it up,write more,all the best

PRASAD November 15, 2008 at 9:06 PM  

hi mahesh....
good keep it up....
just dont pack yourself into poems.....try all the way of writing skills......

Shamsheer, Budoli April 4, 2009 at 3:22 AM  

good da...best of luck....please catch natural..keep yourself

shamsheer,budoli
sub-editor
prasthutha fortnightly
mangalore.
9008857485

Shamsheer, Budoli April 4, 2009 at 3:24 AM  

shamsheer, budoli

god bless you..

shamsheer,budoli
sub-editor
prasthutha fortnightly
mangalore,karnataka

About This Blog

  © Blogger template Valentine by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP